ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац Кроз времена стара, кроз времена нова, ко се у Јанковој школи кали и свет му је мали!    

Савети за ученике

Избор средње школе

Крај основног образовања и упис у средњу школу важан је корак у професионалном развоју ученика и од великог је значаја за одређивање будућег занимања. Добар избор средње школе је успешно усклађивање интересовања и могућности, које омогућава ученику да оствари сопствене потенцијале и задовољи своје потребе и жеље, чиме постаје мотивисанији и задовољнији.

 Шта је важно за избор средње школе?

 • што боље упознавање себе, својих способности, особина, жеља, вредности... 
  СПОСОБНОСТИ – могућности, области у којима сте успешни
  МОТИВАЦИЈА ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА – заинтересованост за наставак школовања
  ИНТЕРЕСОВАЊА И СКЛОНОСТИ – оно што волите да радите, у чему уживате
  ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ – нпр. стрпљивост, друштвеност, прецизност, одлучност, креативност, уредност, динамичност, саосећајност..., важне за обављање одређених занимања
  ВРЕДНОСТИ – оно што желите да постигнете на послу и што вам је на послу важно
  ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ – телесне карактеристике које могу бити препрека за обављање неког посла
 • што боље информисање о:
  • врстама средњих школа, мрежи образовних установа
  • образовним профилима
  • поенима потребним за упис
  • даљој проходности на више школе и факултете
  • различитим занимањима, њиховим захтевима и условима рада
  • могућностима запошљавања, потребама на тржишту рада

​Како се можете информисати?

 • питајте своје предметне наставнике, одељенске старешине, школског педагога
 • разговарајте са родитељима, рођацима и пријатељима
 • посетите средње школе (већина организује дан отворених врата за будуће ученике)
 • посетите Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) Националне службе запошљавања
 • потражите брошуре средњих школа
 • потражите информације на интернету (већина школа има свој сајт са описима смерова)
 • набавите „Конкурс“ и „Информатор“ Просветног прегледа
 • проучите свој примерак „Водича за избор занимања“ Националне службе запошљавања
 • учествујте у активностима које школа организује у циљу професионалног информисања и усмеравања Врсте средњих школа
 • гимназије: са друштвено-језичким и приридно-математичким смером, општег смера, војна гимназија, филолошка,математичка, гимназија за спортисте
 • средње стручне школе
 • средње уметничке школе: музичка, балетска, дизајнерска школа

Детаљан опис свих средњих школа и њихових смерова могу се наћи у „Конкурсу“ Просветног прегледа.

Израчунавање бодова

Број бодова који је претходних неколико година био потребан за упис у одређену средњу школу може се пронаћи у „Информатору“ Просветног прегледа.  Тај податак треба да послужи само као смерница, јер се сваке године мења зависно од броја пријављених ученика, њиховог успеха у школи и на завршном испиту!

Честе грешке у избору средње школе

 • близина школе као главни или једини критеријум
 • друштво из основне школе као главни или једини критеријум
 • жеља родитеља као главни или једини критеријум
 • тренутна популарност неке школе

Корисни контакти

 • Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) у Националној служби за запошљавање – www.nsz.gov.rs (планирање каријере)  и  www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs
 • Просветни преглед – Дечанска 6, 3349-918, www.prosvetni-pregled.co.rs

Савети за ученике