OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ученички парламент

20. Mar. 2017 :: ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ПАРЛАМЕНТА УЧЕНИКА

Ученички парламент школе је организовано тело сачињено од ученика - представника завршних разреда основне и средње школе. Надлежности ученичког парламента уређене су чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије. Ученички парламент чине по два члана- представника сваког одељења завршних разреда (VII и VIII разреда) основне школе изабрана од стране одељењске заједнице.

Парламент има председника/председницу кога на почетку сваке школске године бирају чланови парламента школе. Идеја је да се омогући демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. У рад су укључени и наставници- координатори који својим саветима помажу у раду парламента али не учествују у гласању нити непосредно учествују у доношењу одлука парламента о битним питањима и активностима.

Ученички парламент разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача и стручних сарадника, обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање, даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору школе о правилима понашања у школи, Годишњем програму рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу у спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација, организује и подржава хуманитарне и радне акције у школи и ван ње.

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

 Конституисање Ученичког парламента

септембар

одељењске заједнице

 7. и 8. разреда

педагог, психолог

 Избор руководства парламента, избор чланова за ШРП, тима за самовредновање рада школе, као и представника за учешће у раду Школског одбора

септембар

чланови парламента,

педагог, психолог

Давање мишљења о Годишњем плану рада школе и Школском програму

септембар

чланови парламента

педагог, психолог

 Израда и усвајање Акционог плана за школску 2016/2017. годину

септембар

чланови парламента

педагог, психолог

 Усвајање активности које ће бити реализоване током  Дечје недеље

септембар

педагог, психолог,

чланови парламента

Активности везане за рад разгласне станице у школи

октобар

чланови парламента,

помоћник директора

 Извештај о реализованој Дечјој недељи 

новембар

педагог, психолог,

чланови парламента

 Предлог нових садржаја за школски сајт

децембар

педагог, психолог,

чланови парламента

 Активности везане за организовање „Забавијаде“ у школи

децембар

чланови парламента,

педагог, психолог

 Планирање активности везано за обележавање Дана аутизма  на нивоу града и Дана планете Земље

фебруар

чланови парламента

 Планирање активности у оквиру обележавања Дана школе

април

чланови парламента

 

 Анализа успеха  и дисциплине

новембар, јануар, мај

чланови парламента,

педагог, психолог

Планирање активности у оквиру учешћа у манифестацији “Ноћ музеја“

 

мај

чланови парламента,

педагог, психолог

 Извештај са екскурзија

мај

чланови парламента,

одељењске старешине

 Активности везано за прославу матурске вечери

јун

чланови парламента,

одељењске старешине

 Промоција најуспешнијих ученика

мај-јун

чланови парламента,

директор

 
 

Ученички парламент

ОШ Јанко Веселиновић