ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац Кроз времена стара, кроз времена нова, ко се у Јанковој школи кали и свет му је мали!    

Материјално-технички и просторни услови рада

Просторни услови рада

A. ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ

Школска јединица

Продужени боравак

Класичне   учионице

Специјал.   учионице

Кабинет, лаборат.

Радионица  за ТО

Сала за физичко

УКУПНО

бр.

m2

бр.

m2

бр.

m2

бр.

m2

бр.

m2

бр.

m2

m2

Шабац

2

130

12

598

1

60

7

387

3

69

1      

750

1995

Јеленча

-

-

4       

191

-

-

-

-

-

-

-

-

191

Церовац I

-

-

4       

192

-

-

-

-

1        

54

1        

54

300

Церовац II

-

-

2       

108

-

-

-

-

-

-

-

-

108

Жабар

-

-

2         

96

-

-

-

-

-

-

-

-

96

Mала Врањска

-

3

120

-

-

-

-

-

-

-

-

120

НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

Школска јединица

Класичне   учионице

Специјал.   учионице

Кабинет, лаборат.

Радионица  за ТО

Сала за физичко

УКУПНО

бр.

m2

бр.

m2

бр.

m2

бр.

m2

бр.

m2

m2

Јеленча

1

25

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Б. ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ

Школска

јединица

кух. са

трпез.

библио-тека

канцела-рија

ходни. и

холови

санит.

прост.

остале

прост.

СВЕГА

бр.

m2

бр

m2

бр.

m2

бр.

m2

бр.

m2

бр.

m2

m2

Шабац

-

-

1       

42

9      

168

5      

543

8       

60

9      

637

1450

Јеленча

1      

54

-

-

1          

9

1        

12

2         

24

2

20

119

Церовац I

1      

14

-

-

1        

25

1        

95

2       

15

2        

44

208

Церовац II

-

-

-

-

1         

8

1        

40

2         

8

1        

20

84

Жабар

-

-

-

-

1         

9

1        

39

2         

6

1        

20

80

Maлa

Врањска

1      

18

-

-

1        

12

1        

14

2         

6

1        

12

62

В.     СПОРТСКИ ТЕРЕНИ, ДВОРИШТА И ЗЕМЉИШТА

Школска

јединица

спорт.

терени

платои

за одм.

зелене

површ.

саобр.

полиг.

остале

површ.

оранице

и шуме

СВЕГА

бр

m2

бр

m2

бр

m2

бр

m2

бр

m2

бр

m2

m2

Шабац

1

1440

1

892

4

362

-

-

-

-

-

-

2694

Јеленча

1

375

1

364

1

767

-

-

-

-

1

1184

2690

Церовац I

1

2662

1

417

1

664

1

740

1

2250

1

6250

12983

Церовац II

-

-

1

560

1

540

-

-

1

500

-

-

1600

Жабар

1

480

1

210

1

1550

-

-

1

1000

1

960

3200

Mала

Врањска

-

-

1

270

1

1230

-

-

-

-

1

4000

5500

Материјално-технички и просторни услови рада